Bible

Bible - spolehlivý průvodce životem na zemi

ŘEKLI O BIBLI

Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu. – Abraham Lincoln
V Bibli najdeme více pravdivých důkazů, než je možné nalézt v jakékoliv události světových dějin. – Isaac Newton
Bible je jako mapa. Studovat ji ještě neznamená, že se dostaneme do cíle. Je třeba nasednout do auta, nastartovat a jet podle ní. – Ulrych Parzany
Je to Kniha knih, z níž se učila celá naše křesťanská civilizace, odkud svět západní kultury čerpal své pojetí morálky, umění a literatury. – Paul Claudel
Nový zákon je tou naprosto nejlepší knihou, kterou svět kdy poznal a pozná. – Charles Dickens
Čtěte Bibli, tam to všechno je. – Jan Werich
Nikdo nemá tolik poradců jako ten, kdo má Bibli. – Pavel Kosorin
Je nemožné správně vládnout světu bez Boha a Bible. – George Washington

BIBLE – KNIHA KNIH

Bible je nejvydávanější knihou v dějinách. Je označována také jako Písmo nebo Boží slovo. Mluví se o ní také jako o Knize knih. Po staletí zůstává učebnicí duchovních a morálních hodnot lidské společnosti. Z jejího bohatství čerpali tvůrci kulturních památek a uměleckých děl, a také ti, kdo formulovali společenské, politické, právní a sociální řády.

Bible - světový bestseller
Bible - světový bestseller

Bible řeší základní otázku lidské existence – proč tu jsme, odkud a kam jdeme. Představuje nám Boha jako Tvůrce života. Biblické poselství je stále aktuální, protože duchovní potřeby člověka zůstávají bez ohledu na vyspělost civilizace a vědecko-technický pokrok stále stejné.

Unikátní biblická zvěst se zásadně liší od náboženství vytvářeného lidskými představami. Její obsah je nesrovnatelný se všemi jinými „posvátnými“ knihami. Je totiž Božím dopisem člověku, který Bůh předal lidem prostřednictvím svých „mluvčích“ – starozákonních proroků a novozákonních apoštolů. Její jedinečnou pravdu nemůže nahradit žádná filozofie nebo věda.


AUTOŘI BIBLE

apoštolové na moři

Bible byla napsána více než čtyřiceti autory různého společenského postavení a povolání. Například Mojžíš byl politický vůdce, Jozue generál, Šalomoun král, Nehemjáš číšník, Daniel ministerský předseda, Ámos pastýř, Matouš výběrčí daní, Lukáš lékař, Petr rybář, Pavel rabín…

S růzností autorů koresponduje i různorodost míst, kde byly jednotlivé knihy psány. Mojžíš psal na poušti, Jeremjáš v hladomorně, Daniel v přírodě a v královském paláci, Lukáš na cestách, Pavel ve vězení, Jan na ostrově. David psal během válečné doby, Šalomoun v míru. Některé knihy byly napsány na vrcholu štěstí (např. Píseň písní), mnohé v hlubokém zármutku (Pláč Jeremjášův). Bible byla napsána ve třech světadílech – v Asii, Africe a Evropě.

Jednotlivé části, tedy knihy Bible, představují celou škálu literárních žánrů. Najdeme zde historii, zákonodárství, náboženskou i lyrickou poezii, podobenství, alegorie, životopisy, osobní korespondenci, paměti, deníky, proroctví a zjevení. Přes všechny uvedené rozdíly jsou všichni pisatelé harmonicky sladěni – od první knihy Mojžíšovy až po Zjevení hovoří jednotně o Boží cestě za člověkem.


POSELSTVÍ BIBLE

Adam s Evou v ráji

Hlavním poselstvím Bible je sdělení: nejsme tady náhodou! Dozvídáme se, že člověka stvořil Bůh, a to ke svému obrazu. Člověk měl zpočátku blízký vztah s Bohem tváří v tvář, ráj byl jeho domovem. Žil zde v harmonii s Bohem i celým stvořením. Bůh varoval člověka před nerespektováním řádu, který mu dal, aby mohl radostně žít. Jenže člověk zneužil své svobody – zatoužil po tom, aby byl rovný Bohu. K tomu ho navedl satan, nepřítel Boží i lidský. Důsledkem hříchu neposlušnosti prvních lidí, Adama a Evy, bylo vyhoštění z ráje, oddělení od Boha. Od té doby člověk žije v porušeném světě, ve kterém vládne hřích, trápení a smrt.

Bůh však ze své lásky k člověku připravil záchranu. Poslal na zem svého Syna, Ježíše Krista, aby člověka zachránil. Dnes se už nesetkáváme s Bohem tváří v tvář, ale máme možnost číst jeho Slovo (Bibli) a komunikovat s ním kdekoliv a kdykoliv v modlitbě.


HLAVNÍ POSTAVA BIBLE

Postava Ježíše Krista ve stejnojmenném filmu podle Lukášova evangelia
Postava Ježíše Krista ze stejnojmenného filmu podle Lukášova evangelia

Je tomu již více než 2000 let, kdy se v městečku Betlémě narodil chlapec, kterému dali jméno Ježíš. I když bylo při jeho narození jen pár prostých lidí, jeho příchod na svět znamenal zásadní průlom do dějin lidstva. Byl tak významný, že se od jeho narození určuje náš letopočet.

Ježíš je středem celé Bible, všechno ukazuje k němu. Už od pradávna Bůh lidem připomínal, že pošle Spasitele, který přijde zachránit lidi od hříchu a jeho následků. Skrze proroky Starého zákona lidem postupně zjevoval, kde a jak se narodí, jaký bude a jakou smrtí zemře. Např. prorok Micheáš o něm předpovídá, že se narodí v Betlémě, Izajáš píše o jeho vlastnostech a popisuje přesně způsob jeho smrti, Zacharjáš říká, že bude prodán za třicet stříbrných, král David uvádí, že ho zradí jeden z nejbližších a líčí způsob jeho popravy. Na jiném místě mluví o jeho vzkříšení. Četná proroctví (více než 300) nebyla náhodná. Jsou důkazem o jedinečnosti a pravosti Ježíše Krista. Bůh chtěl, aby jej lidé očekávali a při jeho příchodu jej bezpečně poznali jako skutečného Spasitele světa. Aby jej odlišili od těch, kteří se za něho budou jen vydávat.


KDE OBJEDNAT BIBLI

Papírové verzi se nic nevyrovná. Doporučuji tyto internetové obchody:

www.gimel.cz

www.dumbible.cz 

VERZE BIBLE ONLINE:

www.bible.com (B21, Kralická, Studijní)

www.bibleonline.cz (ČEP)

NA POČÍTAČ:

Pro váš počítač (všechny čtyři verze/srovnání):

www.theofilos.sk  (PC)

www.bibletime.com (Mac)

MOBILNÍ APLIKACE (iOS, Android):

Bible přináší největší užitek, když ji čteme denně. Rád používám mobilní aplikace, které mi každý den zašlou na telefon připomínku:

SPKD - Slovo na každý den

bible.com - YouVersion (MOŽNOST VYBRAT PLÁNY PRO VAŠE ČTENÍ, POSÍLAT PŘÁTELŮM...)

PocketSword Aplikace Bible jen na Apple mobilech a tabletech (umožňuje na iOS i Český ekumenický překlad!)

gotandem.org (zatím jen anglicky, jednoduchá aplikace s verši na míru pro vás!)